• กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ระบบ e-DOPA License (รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗อ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยพนักงานฝ่ายปกครอง (Learning By Doing)
  กรมการปกครองโดยสำนักการสอบสวนและนิติการ จึงได้ออกแบบการฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยใช้รูปแบบ “การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ”อ่านรายละเอียด
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยพนักงานฝ่ายปกครอง (Learning By Doing)
 • กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม)
  ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปี พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2อ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม)
 • กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม)
  ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปี พ.ศ. 2557อ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม)
 • กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนงานนิตการ)
  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกร่างกฎหมายของกรมการปกครองอ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนงานนิตการ)
 • กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม)
  ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปี พ.ศ. 2557อ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม)
 • กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนการสอบสวนคดีอาญา)
  ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายปกครองอ่านรายละเอียด
  กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (ส่วนการสอบสวนคดีอาญา)
 • นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง
  เป็นประธานการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการกรมการปกครองอ่านรายละเอียด
  นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

ดูเพิ่มเติม